El servei de logopèdia del CDIAP

04-05-2022

La Fundació compta amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), un centre especialitzat que té per objectiu detectar, atendre i prevenir possibles trastorns del desenvolupament de l’infant entre els 0 i els 6 anys, a més d’acompanyar a les famílies en el seu procés. Totes les famílies poden accedir-hi per iniciativa pròpia, o bé, per altres derivacions o indicacions educatives, sanitàries, de benestar social, de justícia o altres.

Les logopedes d'aquest servei del CDIAP són les terapeutes que aborden el desenvolupament del llenguatge i la parla i les seves alteracions.

La Logopèdia és una disciplina inclosa i imprescindible en la composició professional del CDIAP, ja que part del desenvolupament infantil i atenció precoç té lloc en la parla i el llenguatge.

La intervenció logopèdica esdevé quan es detecten alteracions en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació de 0 a 6 anys, referents a la parla i les formes de comunicar de l’infant.

Quin és el rol del logopeda?

El logopeda és l’especialista en les competències de comunicació i llenguatge que ha de vetllar per les habilitats comunicatives de l’infant i facilitar estratègies i actituds comunicatives que afavoreixin el vincle entre família, infant i serveis, per contribuir en el bon desenvolupament de l’infant.

Alhora, el logopeda té com a funció formar i ajudar les famílies i l’equip interdisciplinari a capacitar el nen o nena amb dificultats comunicatives i de parla.

I, en tercer lloc, els logopedes col·laboren amb l’equip interdisciplinari, conjuntament amb les famílies i els serveis implicats, en la intervenció terapèutica de l’infant, amb l’objectiu de compartir aspectes específics relacionats amb els recursos i els materials que necessita l’usuari/ària i, per tant, fer un seguiment de qualitat del desenvolupament comunicatiu de l’infant, a través del treball en xarxa, entre serveis i família.

Entrades relacionades: