El President de la Fundació Ramon Noguera, Salvi Amagat, amb el President de la Fundació Onyar La Selva fins el 2016, Antoni Ruiz

Punt de vista: Incorporació de la Fundació Onyar La Selva al Grup FRN

13-07-2017

Autor: Antoni Ruiz, President de la Fundació Onyar La Selva fins el 2016 i actual membre del Patronat de la Fundació Ramon Noguera. 

Impulsada per un grup de famílies i professionals, l’any 1992 naixia l’Associació per a la Integració Sociolaboral, que a l’any següent va crear el Centre Especial de Treball Projecte Onyar amb 30 llocs de treball per persones amb discapacitat intel·lectual.

Durant els anys següents, l’entitat va anar creixent amb noves activitats (jardineria i manteniment d’espais púbics, viverisme, muntatge de bicicletes...) arribant als 42 llocs de treball per a aquest col·lectiu. L’any 2004 es produeix una primera fusió amb el Centre Especial de Treball RAFT3 de Riudellots de la Selva, acollint 30 noves contractacions.

És en aquest moment que neix la Fundació Onyar La Selva, fruit de la unió d’aquestes dues entitats centrades en la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb trastorn mental.

Ja des de l’any 2008 (amb la forta incidència de la crisi, reducció de la contractació pública i de les ajudes a la creació i manteniment de llocs de treball per a les persones amb discapacitat), la Fundació Onyar La Selva va endegar un procés de reconversió del Centre Especial de Treball de Quart, substituint activitats deficitàries com el viver de planta autòctona i els manipulats, per altres amb major valor afegit.

Durant aquest procés, la Fundació ha anat ampliant i consolidant el seu projecte sociolaboral, assolint una notable experiència en diferents àmbits, com la gestió forestal i fluvial, els muntatges industrials (rodes de bicicleta, mecanismes elèctrics), i la producció i comercialització d’aliments ecològics, consolidant així prop de 80 llocs de treball. Al desembre de 2016, finalment, es fa realitat la integració de la Fundació Onyar La Selva en el grup d’empreses d’economia social de la Fundació Ramon Noguera.

Amb aquesta reconversió, realitzada bàsicament amb recursos financers propis, la Fundació Onyar La Selva aconsegueix un doble objectiu: mantenir els llocs de treball de les persones contractades en els centres especials de treball, i crear una estructura productiva en un sector en expansió com és l’alimentació ecològica, fent l’aprenentatge de processos tècnics i sistemes de qualitat molt exigents i imprescindibles per al llançament de producte propi d’alta qualitat.

La col·laboració durant els 4 darrers anys amb la Fundació Mas Xirgu i el Grup Fundació Ramon Noguera a partir de la UTE de jardineria i manteniment d’espais públics de l’Ajuntament de Girona, i la complementarietat de la producció d’aliments per part de la Fundació Onyar La Selva amb l’activitat de cuina i càtering de la Fundació Mas Xirgu ens va donar a ambdues parts la confiança i la força per valorar els beneficis que pel nostre col·lectiu podia significar la fusió dels dos projectes. Com diu l’Acta del Patronat del 11 de novembre de 2015 “(...) es veu la necessitat i conveniència d’iniciar el procés d’integració d’ambdues Fundacions, en el benentès que es comparteixen els fins, es gestionen centres especials de treball amb activitats complementàries, i que aquesta integració pot beneficiar les dues parts, compensar mancances, enfortir serveis comuns i obrir perspectives més favorables per al manteniment de les activitats i llocs de treball dels respectius centres”.
Per altra banda, a través de les reunions i visites prèvies realitzades als seus respectius centres, els membres del Patronat de la Fundació Onyar La Selva, vàrem constatar la diversitat i qualitat dels serveis i programes del Grup FRN (Centre Especial de Treball, centres ocupacionals, centres residencials, atenció precoç, lleure i esport, serveis especialitzats, atenció a famílies, etc.), la qual cosa va ser un factor decisiu per la integració definitiva, valorant molt especialment la possibilitat dels treballadors de la Fundació Onyar La Selva d’accedir als esmentats serveis i d’oferir així una atenció més integral a les persones acollides en tota la seva perspectiva vital (habitatge, lleure, serveis postlaborals, integració a la comunitat, etc.).
Després d’un any de col·laboració, traspàs de documentació i coneixement mutu a diferents nivells, la fusió es va fer efectiva el desembre de 2016 d’una manera natural i sense alterar el ritme i l’organització del treball de les entitats. Durant aquests mesos, s’han anat confirmant els valors afegits que aporta a les dues parts: l’estructura de gestió es rendibilitza i guanya en eficiència (unificació de la gerència i direcció tècnica de seccions, administració, centres de cost i ventes, qualitat, etc.), es comparteixen i complementen serveis i activitats (manteniment d’instal·lacions, cuina i restauració, jardineria, unitats de suport psicosocial/USAP), es facilita l’adaptació de persones a una major diversitat de llocs de treball, es millora la capacitat financera per assumir nous projectes, etc.

A més, la integració reforça i consolida un model d’empresa social solvent i competitiva, millora el seu potencial pel que fa al manteniment i la creació de llocs de treball per a les persones amb discapacitat i, per sobre de tot, demostra i referma davant la societat la nostra fidelitat al projecte social, centrat en el servei al col·lectiu de les persones amb discapacitat per sobre de qualsevol interès individual o de grup. Com diu la darrera Acta del Patronat de la Fundació Onyar La Selva, abans de la integració: “...s’han analitzat i valorat els beneficis que pot aportar la integració per als usuaris i treballadors del CET, les majors oportunitats i capacitats d’intervenció i creixement de les diferents activitats dels dos centres, així com les millores en eficiència i capacitat de gestió, i s’ha refermat la confiança mútua respecte al compliment responsable dels principis i objectius socials. Els membres del Patronat expressen el seu convenciment que aquesta integració reforçarà i consolidarà aquests principis i objectius, especialment pel que fa a la continuïtat i ampliació dels llocs de treball de les persones contractades en el CET i al seu accés al conjunt dels serveis del Grup FRN i, en definitiva, a la millora de la qualitat del treball i de la vida de les persones amb discapacitat, que és la raó de ser de les dues entitats”.

La nostra millor eina són la cooperació i la solidaritat. Si bé, formalment, es tracta de la integració de la Fundació Onyar La Selva en el Grup FRN, el fet real implica la unió dels esforços, experiències i recursos de dos projectes socials d’àmplia trajectòria per a servir millor al col·lectiu de les persones amb discapacitat i a la societat. El que s’està fent demostra que una eina indispensable per aconseguir objectius comuns i canviar la realitat en positiu és la cooperació i la solidaritat entre les persones i les organitzacions socials.

Avui, la integració de les dues entitats és un fet. El perfecte funcionament dels centres i del conjunt d’àrees de treball, i la il·lusió i implicació de les persones responsables així com del conjunt dels treballadors confirmen els seus beneficis immediats per a les dues parts. Des d’aquí, agraïm als nostres companys del Grup Fundació Ramon Noguera l’acolliment i l’eficiència mostrada en la gestió del procés d’articulació de les dues empreses, amb la diversitat de persones, activitats, problemàtiques i necessitats que això comporta.

Article publicat a la Revista Anual de la Fundació Ramon Noguera 2017. Llegir més articles: REVISTA FRN 2017

Si vols donar suport a projectes com aquest, fes-te AMIC DE LA FUNDACIÓ

fundació onyar la selva, Patronat / /

Entrades relacionades: