Programa de prevenció i detecció a les escoles bressol des dels CDIAP

25-08-2023

Olga Casas, directora tècnica de l’Àrea d’Infants

En aquest escrit us presentem una de les funcions que es desenvolupa en el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Gironès de la Fundació Ramon Noguera, que es va implantar de forma regular a partir del setembre del 2016, a les Escoles Bressol i Llars d’Infants públiques, del territori del Gironès.

El CDIAP, té la funció de detectar, prevenir i atendre els problemes o els trastorns del Desenvolupament dels Infants de 0 a 6 anys, així com donar atenció a les seves famílies.

Per a poder desenvolupar aquesta funció, neix el Programa de Prevenció i Detecció (PPiD) dels trastorns o possibles trastorns en el desenvolupament, de qualsevol etiologia, que es duu a terme en el context natural de les escoles bressol o llars d’Infants públiques, de (0 a 3 anys), del nostre territori.

Entenem per detecció i prevenció, al conjunt d’activitats que tenen com a objectiu disminuir l’aparició, la durada i les seqüeles dels trastorns i/o dificultats, que poden afectar al desenvolupament dels infants.

 Definim la Prevenció primària, com el conjunt d’activats adreçades a evitar i prevenir l’aparició d’un determinat trastorn, mitjançant activitats com xerrades, tallers, formacions...dirigides a la població en general, i la Prevenció secundària s’entén com el conjunt d’activitats que tenen per objectiu la detecció precoç dels trastorns del desenvolupament i les situacions de risc, mitjançant les activitats com: coordinacions, observacions als infants en el context natural de l’aula, visites compartides, interconsultes, entrevistes dirigides a les educadores/educadors... Amb aquestes activitats es pretén sensibilitzar a la comunitat, identificar situacions de risc i detectar les possibles senyals d’alarma.

Les tasques de Detecció i Prevenció en el nostre CDIAP, es desenvolupen també en el treball amb xarxa amb altres serveis de la petita infància de l’entorn sanitari, educatiu i social, però en aquest escrit us volem donar a conèixer el Programa de Prevenció i Detecció (PPiD) que realitzem en el context educatiu, de les escoles Bressol i llars d’Infants del territori que abarquem.

Aquest programa té dos eixos vertebradors, un que fa referència a la intervenció en l’àmbit de l’escola bressol, tant als infants com a l’equip educatiu, i l’altre adreçat a les famílies dels infants que hi assisteixen.

·         Respecte als infants de les escoles o llars d’Infants, els objectius  per part del CDIAP són detectar els infants de 0-3 anys, amb possibles dificultats en el seu desenvolupament, o que tinguin el risc de presentar-les. Quan el nen/a assisteix a la llar infantil, els/les educadors/es que hi treballen, són els agents importants en la detecció. En aquesta etapa poden apreciar-se problemes en les capacitats i comportaments bàsics per a l’aprenentatge: habilitats motrius, socialització, llenguatge, dificultats d’atenció i de percepció, i limitacions cognitives o emocionals que abans no havien estat detectades.

Les condicions de les escoles Bressol i les interaccions que es produeixen en el context escolar, diferents a les del medi familiar permeten fer evident, en la majoria de casos, la presència de desajustaments en el procés evolutiu, en el desenvolupament psicoafectiu del nen i/o alteracions del seu comportament, que pel seu mateix caràcter o per la menor gravetat del trastorn, poden passar fàcilment inadvertides als pares i també al personal sanitari, i que no són detectades fins que el nen accedeix al context educatiu.

Pel que fa al treball amb l’equip d’educadores, els objectius del CDIAP es centren en assessorar i/o empoderar-les  davant les possibles dificultats que puguin aportar els infants observats, oferir-los-hi un programa de formació continuada, facilitar-los-hi estratègies que les ajudin per a poder donar una atenció més específica als infants amb dificultats i per a poder adaptar les activitats ordinàries de l’Escola Bressol / Llar d’infants, perquè en puguin gaudir tots els infants.

·         Respecte a la intervenció amb les famílies, es realitzen xerrades divulgatives sobre temes relacionats amb el desenvolupament infantil i els aspectes de la criança i s’aborden les necessitats o preocupacions,  que els pares han transmès a les educadores.

Atenem a la població infantil de 0 a 6 anys, i a les seves famílies, dels següents municipis: Aiguaviva, Bescanó, Canet d’Adri, Fornells de la Selva, Girona ciutat, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Sarrià i Vilablareix. 

 A l’inici de cada curs escolar, la Coordinadora del Programa (S. Vendrell), es posa en contacte, amb les direccions de totes les llars infantils i escoles bressols dels municipis que atenem, i els explica l’organització i el funcionament del PPiD, i els convida a participar-hi.

Si accepten participar, se’ls aporta la programació de les intervencions pels diferents serveis i professionals que hi participen durant el curs escolar.

Quan l’educador/a detecta la possible presència d’una necessitat, comunica la seva inquietud a la família. A partir de les dades aportades pel medi escolar i familiar s’estableixen unes pautes d’observació i d’actuació coordinades amb el CDIAP.

 Enguany hem pogut ampliar l’atenció i s’ha pogut assegurar una observació mensual pels diferents serveis: Psicopedagògic, Fisioterapèutic i Logopèdic en cada una de les diferents llars i escoles bressols. Cada servei que hi participa, realitza una mitjana de dues visites, de dues hores cadascuna, durant el curs escolar, i una inicial i una de tancament, per a valorar-ne la percepció i així poder millorar en els aspectes que siguin necessaris.

 L’equip de professionals que hi participa, està format per una pedagoga i una psicòloga (S, Vendrell i M. Quiñones), per dues logopedes (A. Rodón i C. Batallé) i per dues fisioterapeutes (A. Girbent i I. Sanmartí), amb la coordinació i la gestió per part de ( S. Vendrell i O. Casas). 

Les terapeutes, es distribueixen els diferents municipis, formant dos equips, garantitzant la presència mensual, per un dels tres serveis, cada mes.

·         Des del Servei Psicopedagògic s’acompanya i s’assessora a l’equip educatiu en aspectes que fan referència al desenvolupament psicomotor dels infants. Es fa un abordatge general en relació als diferents ítems del desenvolupament. També es treballen aspectes a nivell conductual, de criança i d’hàbits d’autonomia.

 ·         Des del Servei de Fisioteràpia, es realitza acompanyament i assessorament a les educadores de l’escola bressol/llars d’Infants, per a potenciar que els nens descobreixin el moviment de forma autònoma i espontània, sobretot en els primers ítems motors.  És en edats precoces quan podem fer més prevenció i intervenció per a detectar i corregir postures i actituds motrius incorrectes, així com facilitar estratègies a les educadores per tal que els infants dels grups de P0 i P1 no se saltin etapes motores. En alguns casos en que es pensa que l’infant necessita de més intervenció, s’aconsella la derivació al CDIAP. Les educadores també solen preguntar dubtes en relació al calçat, l’ergonomia i hàbits posturals correctes, els quals es van resolent.

 ·         Des del Servei de Logopèdia es faciliten estratègies a les educadores a nivell d’orientar en aspectes relacionats amb l'alimentació, en la progressió de les textures, d’assessorar en l'ús del xumet i del biberó i/o tetines, facilitar estratègies per estimular el llenguatge i la parla, i com potenciar la comunicació.

La valoració d’aquests set anys de recorregut, no pot ser més positiva, ja que ha permès fer xarxa i crear vincles entre les escoles bressol/Llars d’Infants públiques i el propi CDIAP.

Progressivament, el programa ha anat agafant més envergadura i s’ha anat consolidant, s’han ampliat les hores que s’hi destinen i ha augmentat el nombre de tècnics del CDIAP que hi participen.

 

TESTIMONIS ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA

Les diferents parts implicades en el projecte, terapeutes, educadores, escoles bressol i Llars d’Infants, han volgut aportar les seves mirades, així com també, el testimoni d’una mare d’un infant que va ser detectat i derivat al CDIAP, després d’una actuació a l’escola bressol, en el marc del programa.

Les valoracions pels diferents agents implicats en el projecte és del tot positiva i favorable, per part de les terapeutes del CDIAP que hi participen centren la mirada en els següents aspectes:

“Amb els anys que estem duent a terme aquest programa, ens adonem que les educadores van adquirint els coneixements i estratègies que les empodera, tant per prendre decisions d’actuació, com per assessorar a les famílies. Per altra banda, les famílies que acaben essent derivades al CDIAP, ens arriben a una edat molt precoç, fet que es pugui atendre abans i probablement  l’evolució és més favorable. També valorem molt positivament el poder facilitar estratègies als educadors/es per tal de prevenir futures alteracions i per a poder resoldre possibles dubtes que els puguin anar sorgint. L’ experiència resulta molt enriquidora, perquè tant aprenen les escoles bressol del que nosaltres els aportem, com nosaltres d’elles i els infants que en són derivats els garantim rebre una atenció terapèutica precoç i els que no han necessitat derivació s’ha pogut avançar des l’empoderament de les educadores evitant l’entrada de l’infant al CDIAP. (Equip Terapeutes CDIAP que participa en el PPiD)

Vuit direccions de les Llars d’Infants i Escoles bressol que participen en el PPiD, ens han volgut aportar la seva valoració en relació a l’experiència:

“Per la llar d’infants aquest programa ha representat: sentir que se li dona la importància que mereix la nostra etapa (0 a 3)”. (Llar d’Infants Bescanonins)

“ L’assessorament ha estat clau per acompanyar-nos en el desenvolupament i aprenentatge dels nostres infants” (Llar d’infants El Carrilet. Bescanó)

“Suposa un recolzament a la petita infància. Un suport professional. Estem molt agraïdes de les vostres visites que ens resolen dubtes i ens donen eines per ajudar als infants”. (Escola Bressol Confetti)

Per nosaltres ha representat una ajuda ja que ens heu orientat, donant-nos pautes de com actuar davant d'infants amb comportaments diversos. Alhora que destaquem molt positivament les xerrades que feu, adreçades a les educadores de les Llars d'infants, ja que ens són de gran utilitat (Llar d’Infants Coloraines)

"Sentir l' acompanyament del CDIAP, ens descarrega  la motxilla de  dubtes i angoixes per acompanyar els nostres petits infants i les seves famílies. Us necessitem i us necessiten "( Llar d’Infants El Tarlà. Girona)

“Per La llar d'infants Sant Ramon Nonat, és molt positiu comptar amb la col·laboració i les visites al centre de l'equip del CDIAP, ens permet esvair dubtes, ens donen eines pel dia a dia i tot l'equip multidisciplinar ens fa un gran acompanyament durant tot el curs, tant en la prevenció, com en la detecció precoç”( Llar d’infants Sant Ramon Nonat)

“El servei freqüent, ha ajudat a detectar dificultats i/o alteracions en el desenvolupament integral dels infants de manera preventiva. El contacte directe amb els professionals ens ha permès resoldre dubtes, tant a l’equip docent, com a les famílies”.( Llar d’infants Els Escarlets. Sant Gregori).

“Per la nostra llar, el programa de prevenció i detecció que porta a terme el CDIAP, ens proporciona un recolzament i una guia, que ens ajuda en la nostra tasca educativa, proporcionant-nos seguretat i confiança. Moltes gràcies per la feina que dueu a terme!!” (Llar d’infants La Baldufa. Quart)

“L’orientació i l’assessorament que rebem del CDIAP, al llarg del curs, ens permet augmentar els recursos educatius i ens proporciona eines per trobar la millor resposta en la tasca educativa del dia a dia” (Escola Bressol el Carrilet de Salt).

Pel que fa al testimoni aportat per una família:

La Marta Valdés, quan l’escola li va proposar si permetria que  un especialista del CDIAP observés a en Dylan, no s’hi va pensar dues vegades. “De seguida que m’ho van proposar, hi  vaig estar totalment d’acord”.  Un cop el CDIAP va observar a l’infant i les educadores van avisar a la família que sí convindria derivar-lo, l ’opinió de la família fou “Quan l’educadora m’ho va comentar, no ho vaig dubtar, no ho vaig ni pensar; si consideràveu que s’havia de fer una valoració, endavant. Em vaig posar a les vostres mans de seguida”. Per aquesta família el Programa de Prevenció i Detecció va representar: “Si no hagués estat per aquest programa que es posava en marxa aquell any, molt probablement no s’hagués detectat tant ràpid l’alteració genètica del meu fill. Gràcies a aquest programa tot ha sigut molt més fàcil i més ràpid”.

Entrades relacionades: